Chief

距离在变远     心也在远      是不是时间久了     我们会变成陌生人    再见面时会有一丝丝的尴尬      畅想着暑假的美好    可是     随着时间    心     不知该怎样     再一次听见你发的语音    不知道自己是不是傻    竟然会流出眼泪

评论